Tegevuskava

Meil on turvaline, arendav ja tervist edendav mängu- ja tegevuskeskkond, koolitatud personal ja hea meeskonnatöö.

Lastehoid on mõeldud 10-le lapsele päevas vanuses 1,5 kuni 3 eluaastat. Hoid on avatud 7.45-17.30. Rühma kasutuses on kolm ruumi esimesel korrusel ja magamisruumid teisel korrusel.

Laste päevane tegevus (mäng, õppimine, söömine) toimub rühmatoas, lapsed magavad eraldi ruumis, lisaks on riietus- ja tualettruum. Lastehoius toimub 1 kord nädalas muusikatund.

Lastehoiu läbiviidavad huvitegevused on mängulised, integreeritud ja lähtuvad lapse individuaalsest arengust. Tegevus lastehoius toimub rühma päevakava alusel, kus igapäevatoimingud vahelduvad laste vabategevuse ja õpetaja kavandatud kasvatustegevusega. Päevakava on paindlik, on ette nähtud ajad igapäevategevusteks, mängudeks, õues mängimiseks, õuesõppeks, puhkuseks ja söömiseks. Järjekindel toimingute rütm loob lastele turvatunde. Hoius tegelevad lastega päeva jooksul kaks õpetajat.

Põhieesmärgid:

Pisi-Peetri Lastehoid tahab olla:

Põhiväärtused:

Hoolivus - hoolime igast lapsest ning töötajast, oleme üksteise suhtes arvestavad ja toetavad

Turvalisus - meie õpi- ja töökeskkond on turvaline ja stabiilne nii seest kui väljast

Kasvatustegevuse põhimõtted

Tegevuse teemade valikul arvestame aastaaegade vaheldumist, traditsioone ja rahvuslikke tähtpäevi, liikudes lapse kasvades lähemalt kaugemale, üksikult üldisele, lihtsamalt keerulisemale.

Loovus - lapse loovuse toetamine läbi mitmekülgse valikuvõimalusi võimaldavate tegevuste, võimalus kogeda eduelamust.

·       Tegevused on integreeritud, on lõimitud kuulamine ja kõnelemine, vaatlemine ja uurimine, võrdlemine ja arvutamine ning liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

·       Nädalaplaani koostamisel arvestame tegevuste läbiviimise loogilisust, seoseid ja tegevuste ajalist kestvust (10-15 minutit).

Õppesisu esitatakse valdkondade kaupa:

1) Mina ja keskkond;

2) Keel ja kõne;

3) Numbrid;

4) Kunst;

5) Muusika;

6) Liikumine

7) Tervisekasvatus


Lapse eeldatavad üldoskused 2-3- eluaastal, mille saavutamisel oleme abiks ja toeks. 

Sobivate ja realistlike arengueesmärkide seadmine eeldab lapse füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu head tundmist. Arvestama peab iga lapse arengu iseärasusi ja tempot ning tema vajadusi erinevatel arenguetappidel.

Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:

  1. Mänguoskused;
  2. Tunnetus- ja õpioskused;
  3. Sotsiaalsed oskused,
  4. Enesekohased oskused.

Mänguoskused

Tunnetus- ja õpioskused

Sotsiaalsed oskused

Enesekohased oskused